Kallelse till årsmöte i GNK,
Gällstaö Natur och Kulturförening

 

Gällstaö Natur- och Kulturförening (GNK) Postadress: Box 53, 178 21 Ekerö.
Mail: info@gallstao.info. Följ oss på www.facebook.com/gallstaowww.gallstao.info


Kallelse till årsmöte i GNK,
Gällstaö Natur och Kulturförening


Torsdagen den 27 april 2023 kl. 18.00 vid i Träkvista Sjöscoutkårs lokaler på Bryggavägen 129, tvärs över vägen vid Ekebyhovs skidbacke 

 

Välkomna,

Nicole, John, Bibbi, Bobbo, Torbjörn och Ancki. 

Styrelsen, Gällstaö Natur- och KulturföreningDagordning 

 1. Mötets öppnande 

 2. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare/rösträknare att jämte ordförande justera mötets protokoll) 

 3. Mötets behöriga utlysande 

 4. Godkännande av förslag till dagordning 

 5. Styrelsens årsredovisning förvaltningsberättelse

 6. Revisorernas berättelse 

 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 8. Fastställande av utgifts- och inkomststat för nästföljande verksamhetsår. 

 9. Fastställande av årsavgift 

 10. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 

 11. Val av revisor jämte suppleant 

 12. Fråga om val av valberedning 

 13.  Ärenden som styrelsen framlagt till behandling

 14. Ärenden som medlem senast en vecka före kallelsen till årsmötet hos styrelsen skriftligen anmält för behandling 

 15. Övriga ärenden

Förvaltningsberättelse 2022

Föreningen Gällstaö Natur och Kulturförening, GNK, org.nr: 815200-0538 hade under verksamhetsåret 213 betalande medlemmar jämfört med 227 föregående år. Föregående årsmötet hölls den 3 april 2022. 

Föreningens ändamål är att inom området genomföra och skapa förutsättningar för samvaro och aktiviteter samt att bevara och utveckla områdets naturvärden och kulturella egenart. 

Styrelse

Ordförande (1 år, vald 2021) Nicole Norrestad, Aspvägen 8

Ledamot, Vice ordförande (1 år, vald 2022) John Håkansson, Herredagsvägen 4A

Ledamot (1 år, vald 2022) Bibbi Bodesjö, Aspvägen

Ledamot (1 år, vald 2022) Bobo Tennmark, Stockholm

Ledamot (1 år, vald 2022) Torbjörn af Forselles, Ringvägen 10

Suppleant (1 år, vald 2022) Anki-Catrin Olofsson, Bokvägen 17 B

Revisorer: Christer Wåhlander och Anna Malmros.

Valberedning: Dag Malmros och Sven Coenen

Genomförda aktiviteter och evenemang  

 • Arrangemang av midsommarfirande.

 • Halloween, Cynthia Clayton, Lisa Reze och Lisa Hollander 

 • Sommarskötsel av föreningens området inkl. multisportbana, lekplats och fotbollsplan med hjälp av F’sons Allservice.

 • Klippning av ängen mellan dagis och lekplats

 • Uppsättning av julbelysning

 • Knattefotboll med hjälp av Andreas Brunell

Styrelsens arbete

Föreningens ändamål är att inom området genomföra och skapa förutsättningar för samvaro och aktiviteter samt att bevara och utveckla områdets naturvärden och kulturella egenart.

 

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten varav 1 konstituerande möte. 

 

Styrelsen har framför allt fokuserat på skötsel av naturområden, främst i form av gräsklippning på och omkring fotbollsplanen. Styrelsen har även låtit slå ängen vid ett tillfälle. 

Då styrelsen föregående år konstaterade att det på grund av det liggande anläggningsbeslutet, inte är möjligt att sätta upp belysning på sträckan mellan tennisbanan och bussens ändhållplats, har styrelsen fortsatt att utreda möjligheten att sätta upp belysning kring lekparken och jämte fotbollsplanen. Inget konkret förslag har dock ännu tagits fram. 

 

Styrelsen fortsatt att söka utreda frågan om hur Parkslide som växer på föreningens mark bäst bekämpas. Parkslide är ett växande problem på ön och styrelsen ser framför sig att det kommer att krävas insatser under kommande år för att hitta en lösning på spridningen. Någon plan är dock inte framtagen. 

 

Samarbetet med GSF är väl etablerat och fungerat mycket bra. En styrelsemedlem är med i båda föreningarna vilket underlättar kommunikationen. 

 

Inga motioner har inkommit till styrelsen under året. 

 

Med vänlig hälsning, 

GNK Styrelsen

 

Ekonomi 

Marknadsvärde Stiftelsefond: 3.703.812,61. Fondens värde har sjunkit med ca 200 000 kr sedan föregående år, då värdet vid tidpunkten för stämman var 3 923 700 SEK. Fonden köptes in i februari 2019 för 3 MSEK.

 

Föreningens ekonomiska ställning framgår av balans och resultaträkningen nedan. 

 

Balansrapport 

Resultaträkning 7. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen var inte klar vid utskrift av kallelsen och kommer därför finnas tillgänglig under årsmötet samt på vår hemsida www.gallstao.info

9. Budgetförslag 2023

11. Årsavgift

För att kunna täcka de löpande kostnaderna, beslutade stämman 2022/2023 att höja medlemsavgiften från 300 kr per år till 500 kr per år.

 

12. Val av styrelse

Valberedningens förslag:

Ordförande (1 år) Nicole Norrestad, Aspvägen 8

Ledamot, Vice ordförande (1 år) John Håkansson, Herredagsvägen 4A

Ledamot (1 år,) Torbjörn af Forselles, Ringvägen 10

Ledamot (2 år) Fredrika Månsson, Ringvägen 26 A

Ledamot (2 år) Johanna Hollgren, Ringvägen 26, 

Suppleant (1 år, vald 2022) Anki-Catrin Olofsson, Bokvägen 17 B

Suppleant (1 år) Bibbi Bodesjö, Aspvägen

 

Bobbo Tennmark har avböjt fortsatt uppdrag som styrelseledamot. 

13. Val av revisor

Anna Malmros är föreslagen som revisor. Christer Wåhlander har avböjt fortsatt uppdrag som revisor.  

14. Val av Valberedning

Dag Malmros är föreslagen att kvarstå i valberedning. Sven Coenen har avböjt fortsatt uppdrag i valberedningen. 

15. Ärenden som styrelsen framlagt till behandling

Styrelsen har inte lagt fram några ärenden till behandling. 

16. Ärenden som medlem anmält för behandling

Inga motioner har kommit in.

17. Övriga ärenden

Styrelsen vill gärna får en uppdatering från arbetsgruppen Bad & Bastu på Gällstaö.